REKLAMAČNÝ PORIADOK

TIETO REKLAMAČNÉ PODMIENKY TVORIA NEODDELITEĽNÚ SÚČASŤ VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK INTERNETOVÉHO OBCHODU (E-SHOPU) DESIGNWEARSHOP.EU

 1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u Predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.
 2. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo z Predávajúceho na kupujúceho, Predávajúci si v zmysle platnej legislatívy uplatňuje právo reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka.
 3. Ak Kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto reklamačných podmienok. Ak Kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od Predávajúceho ak si tovar preberá Kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.
 4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u Predávajúceho, a to hneď po zistení vady.Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
  a) k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným Kupujúcim,
  b) nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
  c) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,
  d) zanedbaním starostlivosti o tovar a jeho nedbalou údržbou,
  e) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
  f) používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
 5. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
 6. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.
 7. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
  a) pri odstrániteľnej chybe má Kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,
  b) pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, predávajúci neposkytuje priamu výmenu tovaru. Vrátime Vám peniaze a nový tovar si môžete objednať priamo z eshopu.
  c) reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho opravou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 8. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame Kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vašim podpisom kuriérovi prehlasujete, že obal je nepoškodený.
 9. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a Predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.

Krok za krokom – ako reklamovať výrobok?

 1. Reklamačný formulár (stiahnuť format PDF)  – vytlačte a dôkladne vyplňte. Reklamáciu bez priloženého formulára alebo s nesprávne vyplneným dokladom nebudeme bohužiaľ môcť prijať.
 2. Pokiaľ nemáte možnosť vytlačenia reklamačného formulára, môžete taký formulár vypísať podľa vzoru aj ručne.
 3. Pošlite reklamovaný tovar spolu s reklamačným formulárom na adresu:

Designwearshop.eu – Reklamacie
B.T. Stylez s.r.o.
Podzáhadná 283/20
SK – 929 01 Malé Dvorníky

 1. Zabalený tovar spolu s formulárom podajte na pošte ako balíkovú zásielku, nie listovú.
 2. Reklamácie sú spracovávané v priebehu maximálne 30 dní od dátumu prijatia reklamovaného výrobku.
 3. V prípade odôvodnenej reklamácie bude poškodený tovar opravený alebo Vám vrátime  hodnotu ceny výrobku a vy si môžete objednať nový tovar priamo z eshopu.

PAMÄTAJTE:
Reklamovaný výrobok posielate na vlastné náklady a zodpovednosť. Preto si zvoľte bezpečný spôsob dodania zásielky, napr. využite služby kuriéra alebo pošlite balík s doporučením. Neposielajte nám zásielky na dobierku – nemáme technickú možnosť prevzatia takej zásielky.

PLATFORMA RSO
Ak si tovar zakúpite ako spotrebiteľ, máte právo použiť mimosúdne riešenie sporov a uplatniť nárok vo forme platformy RSO (Riešenie sporov on-line) v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o elektronickom systéme riešenia spotrebiteľských sporov a o zmenách a doplneniach nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009 / ES.
Platforma RSO je interaktívnym nástrojom, ktorý sa sprístupňuje spotrebiteľom z Európskej únie, prostredníctvom ktorého môžete podať sťažnosť. Odkaz na platformu RSO nájdete TU. Zároveň vás informujeme, že použitie tohto systému riešenia sporov nie je povinné.

V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám k dispozícii tel. čísle 0908 56 77 70

SÚBORY NA STIAHNUTIE:

Reklamačný formulár